PRÁVNE PODMIENKY

Právne podmienky  

Prevádzkovateľom stránok www.citroenselect.sk (ďalej len “stránky”) je spoločnosť CITROËN SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom na Prievozskej 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 710 438, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13992/B. 

Používanie stránok podlieha nižšie uvedeným podmienkam, ako aj príslušným právnym predpisom Slovenskej republiky. Pripojením na stránky a používaním stránok užívateľ vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami.

Stránky boli vytvorené s cieľom všeobecne informovať užívateľov o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou  CITROËN SLOVAKIA s.r.o. a participujúcimi predajcami  a sú určené výlučne pre osobnú nekomerčnú potrebu užívateľov.  Akékoľvek iné použitie stránok alebo obsahu stránok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu  spoločnosti CITROËN SLOVAKIA, s.r.o..   

 

Práva duševného vlastníctva

Prevádzkovateľ stránok upozorňuje užívateľov, že obsah stránok:

1. je chránený ako autorské dielo vo forme fotografií, textov, dizajnov, animovaných scén alebo digitálnych záznamov  v audio alebo video formáte,

2. a / alebo je chránený ako úžitkový vzor, najmä pri vozidlách, súčiastkach a dieloch zobrazených na stránkach,

3. a / alebo je chránený ako ochranná známka, najmä ochranná známka “Citroën”, ochranná známka “Citroën Select“, ochranná známka “Dvojitý šíp”, ktorá je logom spoločnosti AUTOMOBILES CITROËN, spolu s názvami všetkých modelov vozidiel, ktoré sú zobrazené na stránkach.

Chránený obsah vlastnení spoločnosť AUTOMOBILES CITROËN, jej dcérske  spoločnosti  alebo tretie osoby, ktoré poskytli prevádzkovateľ ovi stránok právo použiť tento obsah na stránkach. 

Akákoľvek reprodukcia, použitie, úprava alebo komerčné využitie chráneného obsahu zobrazeného na stránkach sú zakázané, pokiaľ nie sú vopred a písomné schválené spoločnosťou CITROËN SLOVAKIA, s.r.o.. Porušenie tohto zákazu bude považované za porušovanie  autorského práva a/alebo porušovanie   priemyselných práv a/alebo porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu a obchodnému menu, ktoré je v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) trestané odňatím slobody až na osem rokov.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránok môže požiadať užívateľov o poskytnutie osobných údajov v prípade, kedy je to potrebné na vybavenie žiadosti užívateľov alebo zasielanie obchodných informácií. 

Poskytnutím osobných údajov užívatelia udeľujú prevádzkovateľovi stránok - spoločnosti CITROËN SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Prievozská 4C, Bratislava 821 09  - súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) v rozsahu potrebnom na vybavenie predloženej žiadosti a zasielanie obchodných ponúk a informácií o výrobkoch a službách zn. CITROËN v listinnej aj elektronickej podobe.

V mene spoločnosti CITROËN SLOVAKIA, s.r.o. môžu spracovávať poskytnuté osobné údaje na vyššie uvedené účely aj zmluvne viazaní sprostredkovatelia, pričom ich aktuálny zoznam je kedykoľvek dostupný na stránkach http://www.citroenselect.sk .

Súhlas je udelený na dobu neurčitú a je platný až do jeho odvolania, pričom môže  byť kedykoľvek odvolaný a to aj bez uvedenia dôvodu písomným oznámením doručeným na adresu spoločnosti CITROËN SLOVAKIA, s.r.o. alebo na stránkach http://www.citroenselect.sk.

Užívatelia sa týmto poučujú, že akékoľvek osobné údaje poskytujú slobodne a dobrovoľne ako aj tom,  že majú práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, práve na blokáciu alebo likvidáciu osobných údajov a práve podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Cookies

Stránky obsahujú a používajú súbory cookies.

Cookies sú malé údajové súbory, ktoré sa uložia na pevnom disku počítača užívateľa a slúžia najmä na uľahčenie používania stránok a na štatistické účely. Cookies nespracovávajú žiadne osobné údaje užívateľov.

Užívateľa môžu odmietnuť uloženie a použitie cookies  nastavením svojho prehliadača.  Ak sa používanie cookies zakáže,  užívatelia nebudú môcť v niektorých prípadoch využiť všetky funkcie stránok.

 

Zodpovednosť

Obsah stránok je vytváraný s náležitosťou starostlivosťou a je pravidelne aktualizovaný. Napriek tomu všetky  informácie zobrazované na stránkach, najmä informácie o technických parametroch a cenách produktov a služieb, majú iba všeobecný informatívny charakter a nie sú zmluvne záväzné. Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën neposkytujú žiadnu záruku na použitie obsahu stránok alebo správnosť, presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií na stránkach uvedených. 

Stránky užívatelia používajú vždy na svoju výhradnú a úplnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën nezodpovedajú za akékoľvek škody, priame či nepriame, najmä materiálnu škodu, stratu údajov alebo programov, finančnú škodu, spôsobenú používaním stránok alebo iných stránok, ktoré sú so stránkami  prepojené.

Užívatelia sú povinní chrániť svoje technické vybavenie proti vírusom a / alebo únikom údajov.  Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté v tejto súvislosti.

Používanie stránok ako aj niektoré produkty alebo služby predstavované na stránkach môžu byť v jednotlivých krajinách predmetom osobitných obmedzení a / alebo zákazov.  Je povinnosťou užívateľov presvedčiť sa, či spĺňajú podmienky právneho poriadku krajiny, v ktorej sa k internetu pripájajú. 

 

Hypertextové prepojenia

Vytvorenie hypertextového prepojenia na stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CITROËN SLOVAKIA, s.r.o.  je zakázané.

Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny PSA Peugeot Citroën za žiadnych okolností nezodpovedajú za obsah iných stránok alebo za produkty a služby, ponúkané na iných stránkach, ktoré by boli so stránkami prepojené hypertextovým odkazom alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

 

Aktualizácia stránok a podmienok používania

Prevádzkovateľ stránok si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok ako aj právo zmeniť obsah stránok a produkty alebo služby, ktoré sú na stránkach prezentované. Všetky tieto zmeny sú pre užívateľov záväzné a užívatelia sú povinní oboznámiť sa s aktuálnym znením podmienok používania stránok.

 

Rozhodné právo a jurisdikcia

Stránky a tieto podmienky používania sa riadia právom Slovenskej republiky.

Všetky spory vzniknuté v súvislosti s výkladom alebo plnením týchto podmienok používania budú predložené na rozhodnutie príslušným súdom Slovenskej republiky.